Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών-D&O προστατεύει τα στελέχη, κυρίως τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου, τους διευθυντές και τα στελέχη μιας επιχείρησης (φυσικά
πρόσωπα), ώστε να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, έναντι
των απαιτήσεων που μπορεί να εγερθούν εναντίον τους από τρίτους (επίσημες
αρχές – μετόχους – υπαλλήλους – συναλλασσόμενους κλπ) με τον ισχυρισμό ότι τους
προκάλεσαν οικονομική βλάβη στα πλαίσια λήψης αποφάσεων, εξάσκησης
διοικητικών καθηκόντων.

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών δεν απευθύνεται μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά
και σε δημόσιους οργανισμούς, καθώς όλο και περισσότερα στελέχη καλούνται να
αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε τέτοιους οργανισμούς μη τήρησης των υποχρεώσεων.

Έχοντας τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσης
ευθύνης ένα ασφαλιστήριο D&O, μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο, το βάρος για την αποζημίωση να το αναλάβει η ασφαλιστική εταιρεία έναντι των εγερθεισών
απαιτήσεων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.