Aσφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου – Ρυθμίσεις προς όφελος των ασφαλισμένων

Νέα δεδομένα δημιουργούν για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης του κλάδου αυτοκινήτου, οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από την Βουλή (άρθρο 169 ν. 4261/2014) με τις οποίες τροποποιούνται ή και συμπληρώνονται άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 237/86, με το οποίο έχει κωδικοποιηθεί ο ν. 489/76.

Οι νέες ρυθμίσεις που έγιναν πραγματικότητα μετά από προσπάθεια δυο τουλάχιστον ετών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και της Επιτροπής Αυτοκινήτου με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Δημήτρη Ζορμπά, εκσυγχρονίζουν πλήρως το υφιστάμενο καθεστώς ασφάλισης αυτοκινήτου το οποίο επί 30 χρόνια δεν είχε αλλάξει και κλείνουν τα όποια «παράθυρα» υπήρχαν για μεταφορές συμβολαίων από διαμεσολαβούντες και εταιρείες εν αγνοία τω ασφαλισμένων και «πιάνουν» στο «δόκανο» του υγιούς ανταγωνισμού και τις εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Ειδικότερα κεντρική ιδέα των νέων ρυθμίσεων είναι η πρόβλεψη «δεν παίρνεις συμβόλαιο εάν δεν έχεις πληρώσει ασφάλιστρο». Καταργούνται προσωρινά σήματα όπως επίσης καταργείται και το ίδιο το γνωστό σήμα της ασφάλισης. Με τις ρυθμίσεις αυτές όπως σημειώνουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον κλάδο ωφελημένος πρωτίστως βγαίνει ο καταναλωτής καθώς ενισχύεται η ασφάλεια στις συναλλαγές μεταξύ ασφαλιστή, ασφαλισμένου και τρίτου ζημιωθέντα.

Επίσης στις νέες ρυθμίσεις υποχρεούνται να προσαρμοσθούν όλες οι εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) και των υποκαταστημάτων που υποστήριζαν ότι δεν τις αφορούν οι διατάξεις των πράξεων 30 και 31 της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρονται στη διαδικασία είσπραξης των ασφαλίστρων.

Οι νέες ρυθμίσεις διαμορφώνουν λοιπόν συνθήκες υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμούς μεταξύ όλων των εταιρειών.

Επίσης διαμορφώνονται οι αναγκαίες συνθήκες για τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εκσυγχρονίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους, ενώ δεν παραγνωρίζεται ότι βασικός στόχος του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων είναι η βέλτιστη προστασία ασφαλισμένων και τρίτων ζημιωθέντων.
Η νέα διαδικασία που ισχύει για την έκδοση του συμβολαίου εκτιμάται ότι δεν θα αφήνει περιθώρια για μεταφορές συμβολαίων από τη μία εταιρεία στην άλλη χωρίς να το γνωρίζουν αυτό οι ασφαλισμένοι. Παράλληλα από την άλλη πλευρά ξεκαθαρίζει το τοπίο σε ότι αφορά την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης καθώς τώρα ο ασφαλισμένος που δεν έχει καταβάλει ασφάλιστρο δεν μπορεί να επικαλεσθεί ότι δεν ενημερώθηκε από την εταιρεία ότι του καταγγέλλεται η ασφαλιστική σύμβαση.

Όπως τονίσθηκε και σε εκδήλωση ενημέρωσης των στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ δεν απαιτείται πλέον ακύρωση / καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης από τον ασφαλιστή κατά το χρόνο λήξης της κανονικής (συμφωνηθείσας) διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Με τις νέες διατάξεις το ασφαλιστήριο παραδίδεται μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται οι δόσεις) , η ασφάλιση αποδεικνύεται από το ασφαλιστήριο, ενώ πριν την παράδοση του ασφαλιστηρίου και εφόσον έχει εισπραχθεί το ασφάλιστρο, στη διάρκεια 5 ημερών από την είσπραξη, η ασφάλιση αποδεικνύεται από την απόδειξη είσπραξης του ασφαλίστρου.

Η λήξη «αντιτάσσεται» έναντι του τρίτου μετά την παρέλευση 16 ημερών από την ημερομηνία λήξης την οποία αναφέρει το ασφαλιστήριο.
Παράλληλα καταργείται το σήμα ασφάλισης όπως και το σήμα προσωρινής ασφάλισης.

Επιπλέον και στην περίπτωση «ανανέωσης» του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την παράδοσή του απαιτείται είσπραξη ασφαλίστρου το αργότερο μέχρι τη λήξη του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου. Και το νέο συμβόλαιο θα έχει ορισμένη διάρκεια.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ακόμη υποχρεωτική σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών. Η ενημέρωση αφορά την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της «ανανέωσης». Ο νόμος δεν προβλέπει ρητά υποχρέωση ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών κατά τη λήξη της σύμβασης.

Η πρόωρη λύση της σύμβασης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία των μερών και τα αποτελέσματα της συμφωνίας ισχύουν μεταξύ των συμβαλλομένων στο χρόνο της συμφωνίας ενώ έναντι τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών για την πρόωρη λήξη.

Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την ασφαλιστική εταιρεία αυτή προϋποθέτει επιστολή και τα αποτελέσματα της καταγγελίας ισχύουν μεταξύ των συμβαλλομένων μετά 30 ημέρες από την επίδοση της καταγγελίας και έναντι του τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών για την πρόωρη λήξη που γίνεται υποχρεωτικά μετά την παρέλευση των 30 ημερών. Συνεπώς τα αποτελέσματα επέρχονται σε 46 ημέρες.

Σημειώνεται ότι πάντοτε ενημερώνονται το Κέντρο Πληροφοριών για την πρόωρη λήξη σε κάθε περίπτωση (άρθρο 11α παρ. 5), όμως σε περίπτωση καταγγελίας με πρωτοβουλία του ασφαλιστή η ενημέρωση γίνεται μετά την 30η ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση η πρόωρη λύση της σύμβασης μπορεί να αντιταχθεί έναντι του τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από τη σχετική ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών.

Τέλος μία επιπλέον ρύθμιση προς όφελος του ασφαλισμένου είναι η πρόβλεψη ότι με αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται η δήλωση ατυχήματος, από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, η φιλική δήλωση διακανονισμού (ΣΑΠ) και κάθε εν γένει ενημέρωση (με επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με fax) προς τον ασφαλιστή από τον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης ή το δικαιούχο αποζημίωσης ότι επήλθε ο Κίνδυνος.

Παράλληλα η αιτιολογημένη προσφορά της εταιρείας και η αιτιολογημένη απάντηση θα είναι ΕΦΕΞΗΣ «έγγραφη» (άρθρο 6 παρ. 6 και 7).
Ακόμη πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημέρα που κατατέθηκε η προσφορά εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

Τέλος με τις νέες ρυθμίσει εκσυγχρονίζεται ο τρόπος επικοινωνίας του ασφαλιστή με τον ασφαλισμένο καθώς η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται με επιστολή, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τηλεομοιοτυπία, με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής Τηλεφωνίας σε στοιχεία επικοινωνίας που τα πρόσωπα αυτά έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.
Εξυγιαίνεται το Επικουρικό Κεφάλαιο

Μία ακόμη μεγάλη και ουσιαστική μεταρρύθμιση στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου είναι προ των πυλών. Οι εταιρείες μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου έχουν στα συρτάρια τους το σχέδιο σύμβασης που συμφώνησε η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου με την γερμανική εταιρεία DARAG Deutsche Versicherungs – und Rueckversicherungs AG (D) για την μεταβίβαση χαρτοφυλακίων τους στην εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εξειδικευμένη στην εκκαθάριση ζημιογόνων ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων (run-off). Στο βαθμό που η σύμβαση ψηφιστεί και υλοποιηθεί τότε θα έχει συντελεσθεί ένα τεράστιο βήμα για την εξυγίανσης του Επικουρικού Κεφαλαίου μέσω μιας διαδικασίας συνηθισμένης στο εξωτερικό αλλά πρωτόγνωρης για την Ελλάδα.

Με την υλοποίηση της σύμβασης, όπως εκτιμά η διοίκηση του ΕΚ, μέσα στην πρώτη τριετία αναμένεται να έχει εξοφληθεί το 85% των απαιτήσεων. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται οι τρίτοι δικαιούχοι που σήμερα αναμένουν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ικανοποίηση της απαίτησής του.

Παράλληλα επιλύεται το σοβαρό πρόβλημα ικανοποίησης των απαιτήσεων των τρίτων δικαιούχων οι οποίοι σήμερα αναμένουν μέχρι και τρία χρόνια για να αποζημιωθούν.

Ακόμη εξυγιαίνεται το ΕΚ και σχεδόν εξαλείφεται ο κίνδυνος σημαντικής αύξησης των εισφορών για το ΕΚ τα επόμενα χρόνια κάτι που είναι προς όφελος των ασφαλισμένων.

Στο σχέδιο σύμβασης που έχουν στα χέρια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες και καλούνται να το ψηφίσουν στη γενική συνέλευση του ΕΚ που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη 15 Μαΐου αναφέρονται αρχικά οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση του επικουρικού εξετάζει την εφαρμογή του θεσμού του run off.


Πηγή: www.nextdeal.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: