Ο ασφάλιση πυρός διασφαλίζει την περιουσία των ασφαλιζόμενων από τυχαίες
ζημιές οι οποίες δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχονται αποκλειστικά από πυρκαγιά, αλλά πιθανόν να επιφέρουν μεγάλη οικονομική ζημιά στον ασφαλιζόμενο.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου είναι οι οικοδομές, κάθε είδους κτίρια,
εγκαταστάσεις , μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί κίνδυνοι, που πολλές φορές,
παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς και το περιεχόμενο που υπάρχει
(οικοσκευές, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.α.)

Η ασφάλιση πυρός δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες κατοικιών, μικρών ή μεγάλων
επιχειρήσεων αλλά και τους ενοικιαστές αυτών, καθώς έχουν τη δυνατότητα να
ασφαλίσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα οικιακά τους αγαθά από
κινδύνους που δεν σχετίζονται με το κτίριο.

Οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του
πελάτη, το είδος της επιχείρησης, και άλλους παράγοντες, δίνοντας τη δυνατότητα
να έχουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο από
απλή πυρκαγιά μέχρι κατά παντός κινδύνου.

Ενδεικτικά ,και όχι περιοριστικά ,αναφέρουμε τους κινδύνους:

• Πυρκαγιά

• Άμεση πτώση κεραυνού

• Καπνός

• Πυρκαγιά από δάσος

• Ευρεία έκρηξη

• Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες

• Κακόβουλος βλάβη

• Τρομοκρατικές ενέργειες

• Ζημία πυρκαγιάς / έκρηξης λόγω βραχυκυκλώματος μηχανημάτων / ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων

• Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός

• Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ή / και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης,
κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση δεξαμενών

• Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ή / και εγκαταστάσεων αποχέτευσης

• Τυχαία διαρροή sprinklers

• Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά

• Πρόσκρουση οχημάτων

• Κλοπή με διάρρηξη ή / και αναρρίχηση ή / και ληστεία, ζημίες στο περιεχόμενο και στο κτίριο

• Ληστεία (hold up) με απειλή ή / και χρήση βίας των ταμειακών μηχανών

• Καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους

• Θραύση κρυστάλλων

• Απομάκρυνση συντριμμάτων

• Έξοδα /αμοιβές αρχιτεκτόνων, έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων
αρχών

• Νόμιμη αστική ευθύνη έναντι γειτόνων ή / και τρίτων

• Αυτόματη κάλυψη σχετικά με νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία

• Δαπάνες για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση ζημίας

• Ποιοτική αλλοίωση προϊόντων που βρίσκονται εντός ψυγείων

• Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ σεισμού

• Απώλεια κερδών συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένων κινδύνων

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.