Τα πιο όμορφα ταξίδια γίνονται… με ασφάλεια!

Η ασφάλιση της μηχανής σας είναι υποχρεωτική από τον νόμο και σας καλύπτει από περιπτώσεις που προκαλέσετε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές σε τρίτους.

Όπως στα αυτοκίνητα έτσι και στις μηχανές πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης της αστικής ευθύνης υπάρχουν και οι συμπληρωματικές καλύψεις. Αυτές που εμείς συνήθως, προτείνουμε στους πελάτες μας είναι η Οδική Βοήθεια, η Νομική Προστασία και εφόσον η μηχανή είναι καινούρια η κάλυψη της Κλοπής.

Καλύψεις

Οδική βοήθεια
Στην περίπτωση που η μηχανή σας ακινητοποιηθεί από ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, βλάβη ελαστικών ή απόπειρα κλοπής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ανάλογα με την απόσταση του συμβάντος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας μου, η οδική βοήθεια προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Στην Ελλάδα
Από 0-50 χλμ από τον τόπο μόνιμης κατοικίας
• Επί τόπου επισκευή (εφόσον είναι εφικτή)
• Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο αν έχει βρεθεί εκτός αυτού
• Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής μου
Άνω των 50 χλμ από τον τόπο μόνιμης κατοικίας
• Επί τόπου επισκευή (εφόσον είναι εφικτή)
• Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο αν έχει βρεθεί εκτός αυτού
• Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο και παραμονή σε ξενοδοχείο κοντά στο συνεργείο με συνολικό κόστος 200€, ή μεταφορά του οχήματος εντός 2 ημερών σε συνεργείο που θα επιλέξω, πλησίον του τόπου κατοικίας μου.
Ιατρική- Ταξιδιωτική Κάλυψη

Στο εξωτερικό
• Επί τόπου επισκευή (εφόσον είναι εφικτή).
• Επαναφορά του οχήματος στο δημόσιο δρόμο αν έχει βρεθεί εκτός αυτού.
• Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο. Εάν ο εκτιμούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες μέρες καλύπτονται τα έξοδα παραμονής μου σε ξενοδοχείο με συνολικό κόστος 500€ ανά συμβάν.
• Εάν ο εκτιμούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις 15 μέρες, τότε δικαιούμαι επαναπατρισμό του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου κατοικίας μου (επιλογής μου).
• Ιατρική- Ταξιδιωτική Κάλυψη

Οδική, Ιατρική & Ταξιδιωτική Βοήθεια

Επί τόπου εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης μεταφορά της μηχανής σε τοπικό συνεργείο. Κάλυψη των εξόδων παραμονής (διανυκτέρευσης) του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο. Εσωτερικός επαναπατρισμός της μηχανής. Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του.

Κλοπή 
Σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρίες έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε συμβόλαιο το οποίο να καλύπτει την κλοπή της μηχανής σας από ένα ποσοστό μέχρι και το 100% δεδομένου πάντα ότι η μηχανή σας είναι καινούρια.

Νομική Προστασία
Στους πελάτες μας που θέλουν να ασφαλίσουν την μηχανή τους προτείνουμε να έχουν την πρόσθετη κάλυψη της νομικής προστασίας. Έχουμε παρατηρήσει πως σε ένα μεγάλο αριθμό ατυχημάτων που εμπλέκονται μηχανές τυχαίνει να συμβαίνει μικρός ή και μεγαλύτερος τραυματισμός. Μεγάλο μέρος των υποθέσεων αυτών που εμπεριέχουν τραυματισμό καταλήγουν στα δικαστήρια για την επίλυση τους. Αν υπάρχει η κάλυψη νομικής προστασίας τότε τα έξοδα (μέχρι κάποιου προσημφωνηθέντος ποσού) τα αναλαμβάνει η εταιρεία νομικής προστασίας, όπως και την εκπροσώπηση του ασφαλιζόμενου στο δικαστήριο.

Ερωτήσεις

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε την υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει η μηχανή σας. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική γιατί έτσι επιτρέπεται η διασπορά των κινδύνων σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και την συνεπακόλουθη ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης εκείνων επί των οποίων επέρχονται τελικά οι κίνδυνοι. Θα πρέπει, όμως, να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες ασφαλίσεις (προαιρετικές ασφαλίσεις), πλην της υποχρεωτικής που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη και της μηχανής  σας.

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα μηχανής καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση ή υπευθύνου της ασφαλισμένης μηχανής , σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης δεν καλύπτει πρόσωπα που κατέλαβαν τη μηχανή με κλοπή ή βία και εν συνεχεία προκάλεσαν ατύχημα, καθώς επίσης και αυτά τα πρόσωπα που προκάλεσαν το ατύχημα με πρόθεση. Όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζετε ότι με την ασφάλιση αυτή καλύπτεται η έναντι τρίτων αστική ευθύνη σας, ως κυρίου ή κατόχου της μηχανής, σε περίπτωση που η μηχανή σας έχει είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί με χρήση βίας.

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα μηχανής, η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” τα πρόσωπα των οποίων η ευθύνη τους καλύπτεται από το ασφαλιστήριό σας (όπως είναι ο κύριος, ο οδηγός μηχανής κ.λπ.), σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους. Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού της μηχανής ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας. Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, ούτε φυσικά ο οδηγός αυτού. Εξαιρούνται από την κάλυψη αυτή και δεν αποζημιώνονται οι ζημίες στα πράγματα που μεταφέρονται με την ίδια το ασφαλισμένη μηχανή. Επίσης εξαιρούνται από την κάλυψη οι υλικές ζημίες που μπορεί να προξενήσει το ένα όχημα του ασφαλισμένου στο άλλο, ιδιοκτησίας του, ή σε όχημα μέλους της οικογενείας του.

Δεν αποζημιώνονται από την ασφαλιστική σας εταιρεία, διότι δεν θεωρούνται “τρίτοι” ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα: ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος), το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλ.ο λήπτης της ασφάλισης / συμβαλλόμενος), οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, πρόσωπα τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με τη ζημιογόνο μηχανή, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει, ότι γνώριζαν ότι η μηχανή αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. Έτσι, για παράδειγμα, εάν επιβαίνετε στη μηχανή σας, το οποίο οδηγεί κάποιος φίλος σας και προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υπαιτιότητα του φίλου – οδηγού της μηχανή σας, εσείς, αν και συνεπιβάτης, δεν θα αποζημιωθείτε για τυχόν σωματικές βλάβες που θα υποστείτε από το ατύχημα αυτό, διότι ως ιδιοκτήτης του ζημιογόνου οχήματος δεν θεωρείστε «τρίτος».

Όχι. Για να έχετε κάποια προστασία σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχετε επιλέξει, επιπλέον της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης και τη συμπληρωματική κάλυψη “προσωπικού ατυχήματος οδηγού”, την οποία προσφέρει η ασφαλιστική σας εταιρεία. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την κάλυψη αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα ελάχιστα ποσά κάλυψης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα μηχανής ρυθμίζονται βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ανέρχονται στα 750.000 € για σωματικές Βλάβες ανά θύμα και στα 750.000 € για Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα. Ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης του κόστους ζωής (κόστος υγείας κ.λπ.) προβλέπεται ότι στο άμεσο μέλλον θα διαμορφωθούν περαιτέρω ως εξής: Για Σωματικές Βλάβες σε 1.000.000 € ανά θύμα και για Υλικές Ζημίες σε 1.000.000 € ανά ατύχημα γεγονός που συνεπάγεται και την επακόλουθη αύξηση των ασφαλίστρων.

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου μηχανής με ένα μικρό επιπλέον ποσό συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και της  μηχανής του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κάλυψη Πυρός και Κλοπής από τρομοκρατικές ενέργειες, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων κ.λπ. Για πληρέστερη προστασία όμως, οι περισσότεροι επιλέγουν την κάλυψη της μικτής ασφάλειας ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών με την οποία καλύπτονται οι ζημίες στη η μηχανή σας ακόμα και αν πρόκειται για δική σας υπαιτιότητα. Περισσότερα όμως για τις καλύψεις αυτές πατήστε εδώ (?)

Οι προαιρετικές καλύψεις μηχανής που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρεία. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στη η μηχανή σας από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεστε με υπαιτιότητα, η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στη μηχανή  σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη, η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής μηχανής, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής της  μηχανής  σας, η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη της μηχανής σας, η κάλυψη ζημιών στη μηχανή  σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ., η κάλυψη ζημιών της μηχανής  σας από τρομοκρατικές ενέργειες, η κάλυψη ζημιών της μηχανής  σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στη μηχανή  σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών, η κάλυψη εξόδων ενοικίασης μηχανής, η κάλυψη υλικών ζημιών της μηχανής σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις: η κάλυψη οδικής βοήθειας, η κάλυψη νομικής προστασίας, η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρεία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, σας συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή.

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών), η ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

“Απαλλαγή” είναι το χρηματικό ποσό το οποίο δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία ως αποζημίωση και επιβαρύνει τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση ζημίας. Συνεπώς, αν η ασφάλιση συμφωνήθηκε με “απαλλαγή” του ασφαλιστή για ορισμένο ποσό ανά ατύχημα, η ασφαλιστική εταιρεία ευθύνεται μόνο για την τυχόν περάν του ποσού της απαλλαγής ζημία. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ύψος της “απαλλαγής” επηρεάζει πτωτικά το ύψος των ασφαλίστρων. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η “απαλλαγή” που θα συμφωνήσετε με την εταιρία σας, τόσο χαμηλότερα θα είναι τα ασφάλιστρα που θα πληρώσετε

Βεβαίως. Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους των συμβολαίων, κακόβουλες ενέργειες θεωρούνται οι πράξεις που γίνονται από κάποιο τρίτο πρόσωπο με σκοπό το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά και έχουν ως αποτέλεσμα τη ζημιά των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι ζημίες που απορρέουν από τις ενέργειες αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον ασφαλισμένο και μετά από έκδοση του σχετικού ειδικού όρου ασφάλισης. Ο ειδικός αυτός όρος ασφάλισης εξαιρεί κατά κανόνα τις ζημιές που προέρχονται από τρομοκρατικές ενέργειες. O ίδιος όρος, αρκετά συχνά, δεν καλύπτει και τις ζημιές που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών. Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν ουσιαστικά ειδική περίπτωση κακόβουλων ενεργειών, οι οποίες λόγω της σημαντικότητας των συνεπειών που μπορούν να επιφέρουν, καλύπτονται ασφαλιστικά, σε διεθνές επίπεδο, με ξεχωριστή, συνήθως, ειδική ασφαλιστική κάλυψη. Οι πράξεις κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και εν γένει πολιτικών ταραχών αποτελούν, επίσης, μορφή κακόβουλων ενεργειών, τις οποίες πολλές ασφαλιστικές εταιρίες καλύπτουν με ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη. Επομένως, εφόσον επιθυμείτε να είστε ασφαλισμένος για ζημιές που μπορεί να προέλθουν από όλες τις παραπάνω ενέργειες, φροντίστε ώστε να σας έχουν παρασχεθεί όλες οι σχετικές καλύψεις από την ασφαλιστική σας εταιρεία.

Στην Περιεκτική Ασφάλιση και στην Ασφάλιση Ευθύνης ΄Εναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής που καλύπτουν ζημιές στην ίδια τη μηχανή, εσείς ο ίδιος θα πρέπει να καθορίσετε το ασφαλισμένο ποσό. Το ασφαλισμένο ποσό πρέπει ν’ αντιπροσωπεύει την τρέχουσα αγοραία αξία της μηχανής. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ζημιάς, θα αποζημιωθείτε με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία κατά την ημερομηνία του ατυχήματος. Συνεπώς, αν ασφαλιστείτε για μεγαλύτερο ποσό θα πληρώνετε αχρείαστα ασφάλιστρα.

Αν η μηχανή σας είναι σχετικά καινούριο ή έχει σημαντική αξία, ανεπιφύλακτα θα πρέπει να έχετε το καλύτερο σχέδιο ασφάλισης, που δεν είναι άλλο από την Μικτή Ασφάλιση.

Θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον ασφαλιστή σας και να επιστρέψετε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, για να προχωρήσει στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου και στην επιστροφή ασφαλίστρων. Σημειώστε, ότι η προστασία που σου παρέχει το ασφαλιστήριό σου δεν μεταφέρεται αυτόματα στον αγοραστή. Αν μεταβιβάσετε την κυριότητα ή την κατοχή του οχήματός σας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση που έχετε συνάψει λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε ασφαλιστική σας εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει τα τυχόν μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας οποιαδήποτε ενέργεια.

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε το υφιστάμενο ασφαλιστήριό σου, ενημερώστε σχετικά τον ασφαλιστή σας, επιστρέφοντας το Πιστοποιητικό Ασφάλισης για να πάρετε νέο. Θα πρέπει όμως να προβληματιστείτε, με βάση τα νέα δεδομένα της μηχανής σας, κατά πόσο η παρεχόμενη κάλυψη είναι η κατάλληλη. Υπάρχει το ενδεχόμενο ορισμένες εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτική έκδοσης νέου ασφαλιστηρίου για κάθε μηχανή που ασφαλίζεται.

Θα πρέπει να κάνετε υπεύθυνη δήλωση για την απώλειά του και να ζητήσετε αντίγραφο του ειδικού σήματος Ασφάλισης από τον ασφαλιστή σας.

Θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τον ασφαλιστή σας, επιστρέφοντας το ειδικό σήμα ασφάλισης για να προχωρήσει στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου και στην επιστροφή ασφαλίστρων, όπως προνοεί το ασφαλιστήριό σας και νοουμένου ότι δεν είχατε ατύχημα για το οποίο θα πρέπει ν’ αποζημιωθείτε.

Ύστερα από την εναρμόνιση της Νομοθεσίας μας με την αντίστοιχη κοινοτική, καταργήθηκε το υποχρεωτικό τιμολόγιο και κάθε εταιρεία είναι ελεύθερη να προβαίνει στο καθορισμό δικού της τιμολογίου. Παρόλα αυτά, οι συνήθεις παράμετροι που καθορίζουν το ασφάλιστρο είναι οι εξής:

  • Η συχνότητα ζημιάς
  • Η χρήση του οχήματος (δηλ. αν είναι μηχανή, επιβατικό ιδιωτικής χρήσης ή φορτηγό κ.λ.π.)
  • Ο αριθμός των φορολογήσιμων ίππων
  • Η ηλικία των ατόμων που οδηγούν το όχημα
  • Ο τόπος κυκλοφορίας του οχήματος
  • Κάποιες εκπτώσεις που μπορεί να ισχύουν (αν για παράδειγμα κάποιος έχει περισσότερα από τρία αυτοκίνητα ασφαλισμένα στην ίδια εταιρεία κ.λπ.)
  • Η άδεια κυκλοφορίας.
  • Το δίπλωμα οδήγησης.
  • Το προηγούμενο ασφαλιστήριο αν πρόκειται για μεταφορά ασφάλειας από άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
  • Τιμολόγιο αγοράς αν πρόκειται για νέο ασφαλιστήριο ή για προαιρετικές καλύψεις όπως π.χ κλοπή, πυρός, μικτή.

Πρωτίστως θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλιστικό σύμβουλο που θα σας εξυπηρετεί για αυτό το συμβόλαιο από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το σίγουρο επίσης είναι ότι η ενεχυρούχος δανείστρια (τράπεζα) θα σας υποχρεώσει να το ασφαλίσετε έναντι των κινδύνων: φωτιάς και κλοπής.

Ναι, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό πλαισίου του οχήματος που αγοράζετε, ο οποίος συνήθως αναγράφεται στο δελτίο παραγγελίας του. Σε δεύτερο επίπεδο και αφού πάρετε στα χέρια σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, την προσκομίζετε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή έτσι ώστε να εισαχθεί στο συμβόλαιό σας και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Νέος οδηγός θεωρείτε κάθε οδηγός οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών (χρονολογικά και όχι με βάση την ακριβή ημερομηνία γέννησής του) ή το δίπλωμα του δεν έχει κλείσει χρόνο (από την ημερομηνία έκδοσής του). Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρεία και να πληρώσει επασφάλιστρο, ασφάλιστρο δηλαδή αυξημένο κατά 30% (στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο). Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει και προκαλέσει ατύχημα, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της ζημίας, ενώ σε περίπτωση που η ζημία αφορά το όχημα του πελάτη και υπάρχει «μικτή ασφάλιση» τότε η ασφαλιστική συνήθως αποζημιώνει με το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος. Κάποιες ασφαλιστικές μάλιστα, επιβαρύνουν με επασφάλιστρο και τους οδηγούς ηλικίας άνω των 70 ετών.

* Πηγή www.eaee.gr ** Πηγή insurance forum.gr