Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών Ασφαλείας

weinsurance symbol

Αίτηση προσφοράς για ασφάλεια

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε προσφορά

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης περιλαμβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άμεσα από
την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης,
που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συμφωνηθεί η
ασφαλιστική κάλυψη.

Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει την απόκρουση ( δικαστικά έξοδα και δαπάνες ) και την
ικανοποίηση ( αποκατάσταση της ζημίας, αποζημίωση) συνεπεία ατυχήματος που
πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, για απαιτήσεις τρίτων
αναφορικά με Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές ή/ και οικονομικές απώλειες που
οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται άμεσα και
αποκλειστικά με την άσκηση του επαγγέλματός του ως Τεχνικός Ασφαλείας.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.