Απαλλαγείτε από την αβεβαιότητα και τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στη βιωσιμότητα της επιχείρησή σας μία βλάβη των μηχανημάτων που βρίσκονται εντός του χώρου εργασίας σας.

Μέσα από ένα συμβόλαιο ασφάλισης μηχανικών βλαβών σας δίνεται η δυνατότητα να
μπορέσετε να αποζημιωθείτε από κάθε απρόβλεπτο & αιφνίδιο γεγονός φυσικής / υλικής απώλειας ή ζημιάς που αφορά τα ασφαλισμένα μηχανήματα και δημιουργεί την ανάγκη επισκευής ή της αντικατάστασής τους και δεν εξαιρείται από το συμβόλαιό σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι καλύψεις που μπορεί να δοθούν:

Βασικές καλύψεις (απώλειες ή ζημιές που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ακόλουθες αιτίες με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το ασφαλισμένο κεφάλαιο):

✓ Ελαττωματικός σχεδιασμός, κακοτεχνία, λάθη συναρμολόγησης

✓ Εσφαλμένος χειρισμός, απροσεξία, κακόβουλες ενέργειες

✓ Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσεως

✓ Έλλειψη νερού σε λέβητες

✓ Φυσική έκρηξη

✓ Θύελλα, παγετός

Προαιρετικές καλύψεις (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

✓ Απεργία, Οχλαγωγία, Πολιτικές Ταραχές

✓ Τρομοκρατικές Ενέργειες

✓ Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για Υπερωρίες, Νυχτερινή Εργασία, Επείγουσα Μεταφορά (εξαιρείται η Αεροπορική Μεταφορά)

✓ Κάλυψη πρόσθετων δαπανών αεροπορικού ναύλου

✓ Κάλυψη Παρακείμενης Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης Τρίτων

✓ Κάλυψη Εξωτερικών Ζημιών στα Μηχανήματα εξαιρουμένων των ζημιών κατά την
διάρκεια της μεταφοράς τους

✓ Κάλυψη Ζημιών Εσωτερικής Φωτιάς, Εσωτερικής Χημικής Έκρηξης και απευθείας από Κεραυνό

✓ Κάλυψη Μηχανημάτων και Εξοπλισμού που λειτουργούν υπόγεια

✓ Κάλυψη για Μεταφορικές Ταινίες και Αλυσίδες

✓ Κάλυψη για Σύρματα και μη Ηλεκτρικά Καλώδια

✓ Απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.