Με το πέρασμα των χρόνων και τα γεγονότα που συμβαίνων εντός και εκτός των
συνόρων μας, θα λέγαμε ότι η ασφάλιση των εμπορευμάτων παίζει σημαντικό ρόλο
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές εμπόριο καθώς με αυτό τον τρόπο δίνεται
η δυνατότητα για να εξασφαλίσετε στον πελάτη σας την ασφάλεια της μεταφοράς
των αγαθών του.

Η κάλυψη παρέχεται σχεδόν για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή
τον τρόπο μεταφοράς του. Η ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων και
φορτίων εξασφαλίζει αποζημίωση στην πλήρη αξία τους όταν αυτό απαιτηθεί, και
αφορά τις οδικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια ασφαλιζόμενα αντικείμενα καθώς υπάρχει ένα
πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης ασφάλισης.

Αγροτικά προϊοντα

Βιομηχανικά προϊοντα

Μηχανήματα

Οικοσκευές

Πρώτες ύλες

Καύσιμα

Έργα τέχνης

Κοσμήματα

Στις ασφάλειες μεταφορών υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ( ρήτρες) ασφάλισης
που ισχύουν διεθνώς και καλύπτουν το εμπόρευμα ως εξής:

Ρήτρα Α : Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν κατά την
μεταφορά του εμπορεύματος, που θα οφείλονται σε κάποιο έκτακτο γεγονός που
μπορεί να επηρεάσει ποσοτικά ή ποιοτικά το εμπόρευμα

Ρήτρα C : Καλύπτονται οι ζημίες από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, πυρκαγιά
κ.λ.π.

Βασικές εξαιρέσεις των συμβολαίων είναι είναι ο δόλος του ασφαλισμένου, η
φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, το ίδιο ελάττωμα, ακατάλληλη συσκευασία και
στοιβασία κ.λ.π.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.