Η Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών είναι ένα απαραίτητο και
πολύτιμο εργαλείο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης μετά από
ένα καταστροφικό γεγονός, κατόπιν απώλειας ή ζημιάς που θα υποστεί μια
επιχείρηση και μέχρι οι εργασίες να επανέλθουν πλήρως στον αναμενόμενο ρυθμό.

Το είδος αυτό της ασφάλισης καλύπτει το ζωτικότερο κομμάτι της ζημιάς που
αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, όταν δηλαδή αναγκάζεται να σταματήσει για μεγάλο
χρονικό διάστημα την παραγωγή των προϊόντων της ή να διακόψει τις πωλήσεις της
ή να αναμορφώσει την παραγωγή της.

Το ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών δεν μπορεί να αγοραστεί από μόνο του.
Αποτελεί επέκταση του Ασφαλιστηρίου Πυρός.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες εξαρτούνται απόλυτα από την
εύρυθμη λειτουργία των υποστατικών τους, όπως εργοστάσια και βιομηχανίες,
καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια ιδρύματα κοκ.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών

• Απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής η μερικής διακοπής
των εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας η ζημιάς στο περιεχόμενο η/και το
κτίριο της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού κ.λπ. κατά την περίοδο της
ασφάλισης.
• πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών όπως χρήση ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων,
τηλεφώνων κλπ.
• απώλεια μικτού κέρδους εργασιών βάση των καλύψεων – παροχών που απορρέουν
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός της εκάστοτε επιχείρισης.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.