Περιγραφή

Απαλλαχθείτε από το άγχος της “άτυχης” στιγμής!

Οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης είναι μια σημαντική κατηγορία κινδύνων στις σύγχρονες κοινωνίες. Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι η πλέον διαδεδομένη περίπτωση αστικής ευθύνης και καλύπτει τον ασφαλισμένο επαγγελματία από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Γιατροί κάθε ειδικότητας, φαρμακοποιοί, πολιτικοί μηχανικοί και εργολάβοι οικοδομών, είναι οι επαγγελματίες που βρίσκονται αρκετά συχνά στο στόχαστρο δικαστικών διαμαχών με απαιτήσεις εκατομμυρίων, για τυχόν λάθη και παραλείψεις τους, την ίδια στιγμή που επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους ενάγονται καθημερινά για ελαττωματικά προϊόντα.

Κάθε επαγγελματίας, αλλά και κάθε επιχείρηση μπορεί και πρέπει να έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, το οποίο θα διαμορφώσει στα μέτρα της και κατά συνέπεια θα απαλλαχθεί από το άγχος της “άτυχης” στιγμής που θα την οδηγήσει στις δικαστικές αίθουσες και σε απώλεια χρόνου και χρήματος!

Καλύψεις

Οι καλύψεις αφορούν σε ευθύνες που απορρέουν από:

  • Την εν γένει δραστηριότητα της επιχείρησης. Για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή.
  • Τα προϊόντα της επιχείρησης και αφορούν αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.
  • Τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Σας καλύπτει σε περίπτωση που τρίτοι μπορεί να διεκδικήσουν αποζημιώσεις στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
  • Την ιδιότητα ως εργοδότη έναντι του προσωπικού του. Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Ερωτήσεις

Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό, Αστική Ευθύνη καλείται η περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Αντίθετα με την ποινική ευθύνη που ο καθένας μας καλείται να αντιμετωπίσει μόνος του, η αστική ευθύνη ως μη ηθελημένο γεγονός αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης και έτσι ο ασφαλισμένος συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, μεταφέρει στην ασφαλιστική εταιρεία την υποχρέωση του να αποζημιώσει τους παθόντες για τα ενδεχόμενα συμβάντα και τα ποσά που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Παρέχει ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από τη γενικότερη δραστηριότητα μιας επιχείρησης.

Στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ή στη βιομηχανία.