Παρέχεται η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους από την δραστηριότητα του
ασφαλιζομένου κατά τη διάρκεια εργασιών μεταφοράς ή αποθήκευσης αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της Μόλυνσης που πιθανόν να προκληθεί στο περιβάλλον από
ατυχηματικό γεγονός και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη του
κατάσταση.

Αυτό σημαίνειότι η πρόληψη αλλά και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς,
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπαιτίου. Η ζημιά καταλογίζεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, πέρα από τα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις, ο υπαίτιος επιβαρύνεται οικονομικά για την αποκατάστασή της.

Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι περιβαλλοντικές ζημιές
αποτελούν οι ζημιές στα νερά, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους
φυσικούς οικοτόπους.

Απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων
 • Βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας
 • Εταιρίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται χημικά (π.χ.
  χρώματα, μελάνια, κόλλες, απορρυπαντικά, καλλυντικά, φάρμακα)
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα,
  χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λπ)
 • Εταιρίες ανακύκλωσης (π.χ. οχημάτων, ηλεκτρικών συσσωρευτών, κ.λπ)
 • Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα
 • Εργολάβοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Οι Παρεχόμενες Καλύψεις είναι:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό
  καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης
  ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες
  ρύπανσης
  Προαιρετικές Καλύψεις
 •  Έξοδα Διακοπής εργασιών λόγω συνθηκών ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με μεταφορά προϊόντων / αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική ζημία που σχετίζεται με κατασκευαστικά έργα.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.