Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει από τις σωματικές βλάβες ή
τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση
ελαττωματικού προϊόντος.

Μερίδιο ευθύνης σε ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να φέρουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι σε αυτό (προμηθευτής πρώτης ύλης, κατασκευαστής, μεσάζων,
τελικός διαθέτης). Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Προϊόντος αυξάνεται.

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
διανομή και διάθεση προϊόντων, είτε αυτές δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα
είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Καλύψεις

 • Αξιώσεις από ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες.
 • Αξιώσεις από σωματικές βλάβες τρίτων. Οι αξιώσεις αυτές μπορεί να
  περιλαμβάνουν ποσά για:

  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
  • Διαφυγόντα κέρδη
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.