Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια έκρηξη στην ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από οργανισμούς
όλων των τύπων και μεγεθών. Κανείς ωστόσο δεν πρέπει να υποτιμά το πόσο πολύτιμα μπορεί να είναι αυτά τα δεδομένα σε επιτιθέμενους.

Tα προϊόντα ασφάλισης Cyber Insurance αποτελούν μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων των πελατών σας. Επίσης να διατηρήσετε την Εταιρική σας Φήμη και το εταιρικό Brand,
να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον κίνδυνο διαρροής των δεδομένων των
πελατών σας, παρέχοντάς τους τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση.
Οι καλύψεις που σας προσφέρουμε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Κυβερνοχώρου είναι
οι ακόλουθες:

 • Κάλυψη νομικών εξόδων, απαιτούμενων για τη διαχείριση των κανονιστικών
  απαιτήσεων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.
 • Ενημέρωση του πελατολογίου για το περιστατικό ασφαλείας και παροχή
  υπηρεσίας Εξυπηρέτησης πελατών από κατάλληλα εκπαιδευμένους
  εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
 • Κάλυψη εξόδων απαιτούμενων για συμβουλευτική από Ειδικούς Διαχείρισης
  Κρίσεων και Δημοσίων σχέσεων.
 • Παροχή Νομικών συμβουλών και υποστήριξη στην αξιολόγηση των νομικών
  συνεπειών από την παραβίαση των δεδομένων.
 • Παροχή εξειδικευμένων Ερευνητών Ασφαλείας, για τον έλεγχο της αιτίας και
  της έκτασης του φαινομένου παραβίασης.
 • Αποζημιώσεις τρίτων ζημιωθέντων λόγω διαρροής δεδομένων
 • Παροχή εξειδικευμένων διαπραγματευτών σε περίπτωση Εκβιασμού
  αποκάλυψης πληροφοριών ή περιστατικού παραβίασης.
 • Πρόστιμα και κυρώσεις που ασφαλίζονται από τον νόμο
 • Έξοδα ανάκτησης δεδομένων που χάθηκαν λόγω περιστατικού παραβίασης
  της ασφάλειας των συστημάτων Απώλεια Κερδών σε περίπτωση Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου οφειλόμενη σε μη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας ή/και σε άρνηση παροχής υπηρεσίας αυτών λόγω παραβίασης ασφάλειας ή επίθεσης από Hackers.

Η WE Insurance είναι σε θέση να δημιουργήσει για τον πελάτη της το καλύτερο
πακέτο καλύψεων και να δώσει την πιο ολοκληρωμένη λύση.