Όνομα* (απαραίτητο)

Επώνυμο* (απαραίτητο)

Όνομα Πατέρα / Συζύγου

Τηλέφωνο* (απαραίτητο)

Fax

Εmail* (απαραίτητο)

Αρ.Συμβολαίου/ων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Παρακαλούμε περιγράψτε το παράπονο σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν

Επιθυμώ να παραλάβω το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει την λήψη των αιτιάσεων :
Αποδεικτικό παραλαβής* (απαραίτητο)
ΕΝΤΥΠΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ